รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)พร้อมด้วยนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2008 ณ โรงแรมเมอริไทม์ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2551 ผลงานนำเสนอ : A Microstrip Folded Resonator Sensor forMeasurement of Dielectric Constantผู้วิจัยประกอบด้วย นายธนกิจ วัฒกีกำธร  นายธานี  สมวงศ์  นายสมพร  ศรีวัฒนพลซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน เป็นที่ปรึกษาโครงการ นอกจากนั้นยังเป็นผู้กล่าวรายนามนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นแต่ละสาขาวิจัย โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2008 จากในและต่างประเทศ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1670 ครั้ง