งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มจพ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2551 ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 7.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งในปีนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
        1. รายการตรวจสุขภาพที่เบิกได้ตามสิทธิไม่ต้องชำระเงินในวันตรวจ
        2. ชำระเงินในวันตรวจเฉพาะรายการตรวจพิเศษที่เบิกคืนไม่ได้เท่านั้น
        3. คณะกรรมการสวัสดิการได้อนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนค่าตรวจสุขภาพแก่บุคลากรที่ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด เป็นเงินคนละไม่เกิน 700 บาท รายจ่ายส่วนนี้บุคลากรไม่ต้องชำระเงินทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากงานจัดสิทธิประโยชน์ ฯ โดยตรง
        4. กำหนดให้พบแพทย์ ภายหลังได้รับผลการตรวจแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
        ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพตอบรับการการตรวจสุขภาพไปที่งานจัดสิทธิประโยชน์ ฯ โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1154 , 1173 - 74 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดต่างๆ และอุปกรณ์ฺการตรวจสุขภาพไปยังท่านต่อไป
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1154 , 1173 - 74

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1553 ครั้ง