อาจารย์สมชาย     เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มจพ. เปิดเผยถึงความพร้อมในทุกๆด้านของการจัดงานนบน้อมคุรุวาร ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชนี เวลา 17.30 น. มีความพร้อมเต็มร้อยทั้งนี้ มจพ. และคณะกรรมการทุกฝ่ายได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดงานอย่างครบครัน  การจัดงานนบน้อมคุรุวารประจำปี 2551 สืบเนื่องมาจากศิษย์เก่าได้จัดพิธีไหว้ครูที่เป็นอาจารย์อาวุโสที่ได้เกษียณไปแล้วขึ้น เนื่องในโอกาสวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครู โดยศิษย์เก่าได้จัดติดต่อกันถึง 2 ครั้ง ทำให้มจพ. เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงบรรจุไว้ในแผนงานของ มจพ. ต่อไป
      งานนบน้อมครุวาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในด้านกตัญญูกตเวทีต่อครู รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและลูกศิษย์ ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และพัฒนาสังคม โดยสมาคมศิษย์เก่ามจพ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำหรับอาจารย์อาวุโสที่ทางสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ได้เรียนเชิญเป็นพิเศษโดยเฉพาะท่านที่เป็นอดีตอธิการบดี มจพ. ได้แก่ รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช รศ.ดร. ชนะ  กสิภาร์   รศ. บรรเลง ศรนิล และ  ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็นต้น
      สำหรับอาจารย์อาวุโสอีกหนึ่งท่านที่เป็นต้นแบบฝึกฝีมือพื้นฐานงานไทย-เยอรมัน  มีลูกศิษย์มากมาย ภายหลังการเกษียณไปแล้ว ท่านยังช่วยเหลือสังคม ให้คำปรึกษาแนะนำตลอด ท่านคือ “อาจารย์ ชื่น มีนาค” ที่ทุกคนจากไทย- เยอรมันรู้จักเป็นอย่างดี
      ในส่วนการประชาสัมพันธ์ได้รับการประสานงานจากสมาคมศิษย์เก่าทุกคณะ โดยจะมีหนังสือแจ้งการจัดงานไปยังศิษย์เก่า และตอบรับการเข้าร่วมงานภายในวันที่ 13 มิถุนายน 251 และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของ มจพ. ทางด้านกิจกรรมในวันงานจะประกอบไปด้วย  การแสดงดนตรีไทย จากชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี การแสดงนาฏศิลป์จากชมรมศิลปะการแสดง ศิษย์ปัจจุบัน
การจัดงานนบน้อมครุวาร ปี 2551 โดยสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน ตอบรับการร่วมงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึงชมรมศิษย์เก่าภาคตะวันออก และภาคกลาง  อาจารย์สมชายกล่าวท้ายที่สุด
      สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2615 , 0-25869010 ดาวน์โหลดกำหนดการ

     นางสาวขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ : สัมภาษณ์ และเขียนข่าว       

                                                                                                                                             

.