อาจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยการจัดประชุมเชียร์และการจัดงานรับน้องใหม่ ปี 2551 ว่า  ประเพณีรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นประเพณีที่ดีงาม สืบทอดมายาวนาน มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตและนักศึกษารุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต้องเป็นลักษณะสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และสามารถเสริมสร้างการพัฒนา นิสิตนักศึกษา และไม่ให้เกิดความรุนแรง หรือล่วงละเมิดสิทธิ์ในร่างกาย หรือจิตใจของนักศึกษาใหม่  ในการนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบาย และมาตรการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. การต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา มีนโยบาย 3 ข้อดังนี้
       1.1  เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่
       1.2  อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ภาควิชา ไม่ให้เกิดความรุนแรง ไม่มีการดื่มสุราของมึนเมา
       1.3  ปลอดภัย ประหยัด
2. การประชุมเชียร์ และการจัดงานรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2551
       ปว.ช.                      เสร็จภายใน          วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
       ปริญญาตรี            เสร็จภายใน          วันที่ 13 มิถุนายน 2551
       เวลาจัด                   16.00-19.00 น.  ห้ามจัดในช่วงที่มีการเรียนการสอนและวันหยุดราชการ ไม่จัดนอกสถานที่
3. ประกาศของคณะ/วิทยาลัย   แนวทางปฏิบัติ มีมาตรการ 8 ข้อ ดังนี้
      1. มอบคณะ/วิทยาลัยอนุมัติจัดโครงการของนักศึกษา และกำกับดูแล
      2. กลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรม ขออนุมัติ หรือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะจัดกิจกรรมได้
      3. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา
      4. เปิดเผยรูปแบบ ประชาสัมพันธ์
      5. พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์
      6. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง Call Center เบอร์สายตรง 0-2913-5809  ภายใน 1314
      7. ประเมินผล ยกย่อง ชมเชย
      8. เตรียมความพร้อม มีบทลงโทษ
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังเปิดศูนย์เฝ้าระวัง การประชุมเชียร์ และรับน้องใหม่ให้กับผู้ปกครองสอบถามหรือแจ้งข้อมูลการรับน้องใหม่มายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Call Center  โทรศัพท์  0-2913-5809, 0-2913-2500 ต่อ  1314   ตั้งแต่เวลา 08.30-19.30 น.
ดาวน์โหลดประกา่ศ เรื่อง การประชุมเชียร์และการจัดงานรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2551

         นางสาวรุ่งนภา ยุทดร: สัมภาษณ์ และเขียนข่าว   
   นายสมเกษ จันทร์นาม และนายบุกเบิก แสงประทุม : บันทึกภาพ   
    

                                                                                                                                             

.