ดร.มาลินี    อยู่โพธิ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวและอาชีพ  มจพ. แจ้งข่าวโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ปี 2551  เนื่องจากนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวนมากประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา เช่น ค่าใช้สอยส่วนตัว  ค่าหอพัก เครื่องแต่งกาย  อุปกรณ์การเรียนฯลฯ 
         ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อใช้ในการจ้างนักศึกษาทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัตินักศึกษา:  ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2551
2. งานที่จัดให้นักศึกษาทำ :   เป็นงานภายในมหาวิทยาลัย
3. ค่าตอบแทน :  ชั่วโมงละ 40 บาท และทำงานไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน (ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 2,400 บาท)
4. ระยะเวลาที่ให้การสนับสนุน : มิ.ย. – ก.ย. 51 (4  เดือน)
สนใจสมัครที่    1. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ชั้น 8  อาคาร 40 ปี มจพ.กรุงเทพฯ
                        2. งานกิจการนักศึกษา  ชั้น 1 อาคารบริหาร มจพ.ปราจีนบุรี
หลักฐานการสมัคร  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  บัตรนักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2551
          สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ที่มีความจำเป็นและมีความประสงค์จะทำงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500 – 49 ต่อ  1131 หรือ 1169 และนักศึกษาที่ลงชื่อสมัครไว้  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

      ขวัญฤทัย: เขียนข่าว       

                                                                                                                                             

.