นางสุณีย์   ศักดิ์แสน  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์  กองบริการการศึกษา มจพ.  แจ้งจำนวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ตามข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม  2551 รวมจำนวนทั้งสิ้น 132 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

ระดับ

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

หน่วยงาน

ปริญญาโท

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET)

วิทยาลัยเทคโนโลยี -อุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (DChE)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  (ปริญญาร่วมนานาชาติ) 
(I-DPE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP)

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)   
(I-DMEE)

TGGS

                สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์  กองบริการการศึกษา มจพ.   โทรศัพท์ 0-2913-2500 – 49 ต่อ 1624 , 1625

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1762 ครั้ง