รศ.วัฒนา  ปิ่นเสม  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดเผยถึงการจัดโครงการอบรม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำคัญอย่างไร  ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายและเห็นความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย   เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติได้ และเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น การเลือกรับวารสารเข้าห้องสมุด การจัดลำดับคุณภาพผลงานวิจัยและข้อมูลผลงานวิจัย การสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย รวมถึงการใช้ประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   ตามที่ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานวิจัย ได้แก่ ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ที่ประชุมวิชาการ หรือการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภารกิจด้านการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยเฉพาะข้อมูลจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  เพื่อให้ผลการดำเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ 2551 สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงความจำเป็นที่ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ  
        รายละเอียดของการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และขอความกรุณาท่านส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ มาที่คุณจิตติมา  จันทเวช  หรือคุณชนิกา  ชื่นแสงจันทร์  ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551
        สอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 – 49 ต่อ 1510 – 1513

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1084 ครั้ง