ผศ.ดร.รสมันต์   จงเจริญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.  กล่าวถึง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ครบรอบการก่อตั้งภาควิชาครบรอบ 20 ปีในปีนี้  ภาควิชา้จัดให้มีกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และห้องประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ โดยในช่วงเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ 2 หัวข้อ คือ                                                                      
1. เวลา 9.00 – 10.30 น. เรื่อง “ทิศทางอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย”  โดยได้เชิญวิทยากร คือ 
        -  ศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล นุ่มหอม  จาก สถาบัน  Asian Institute of Technology (AIT)
        -  ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ   ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ
        -  รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์   ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2.  เวลา 11.00-12.00 น. เรื่อง “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรกับพลังงานทดแทน” โดยได้เชิญวิทยากร คือ รศ.ศิริลักษณ์   นิวิฐจรรยงค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ         
3. เวลา 13.00 – 14.00 น. การเสวนาเรื่อง ชีวิตนอกรั้วของ AT โดยศิษย์เก่าของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
***การสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมีเครื่องดื่มบริการ
4. เวลา 18.00 – 22.00 น. เป็นงานสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวต้นกล้า ชมการแสดงและรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ร่วมกัน โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 0-2587-8257  ผศ.ดร.รสมันต์ กล่าวท้ายสุด
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  โทรศัพท์  0-2913-2500-49 ต่อ 4703

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1730 ครั้ง