นางพัชรี   คูวิจิตรจารุ  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มจพ. แจ้งข่าวเกี่ยวกับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีความคับข้องใจ ลดภาวะความเครียด  วิตกกังวลและสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้ โดยจัดบุคลากรให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ในเรื่องสุขภาพจิต  ด้านการเรียน  การปรับตัว และด้านอื่นๆ ทั่วไป สายด่วนสุขภาพจิต มจพ. โทรศัพท์ 0-2913 5809  เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันเวลาราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2913 -2500 – 49 ต่อ 1314

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1017 ครั้ง