เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แสดงความกตัญญูกตเวทีร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ของเรา ด้วยการร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสโมสรแต่ละคณะ หรือร่วมเป็นต้นแบบการตอบแทนคุณโดยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานไหว้ครู โดยติดต่อชมรมพุทธศาสน์ ชั้น ๙ ตึกกิจกรรม (โรงอาหารใหญ่) ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

นิมิตตัง สาธุ รูปานัง กตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนด

๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1111 ครั้ง