นายสิทธิชัย  ทองทา  นายชัยยุทธ์  วรวรรณปรีชา  นายธีรพร  รัตนบันเทิง  เจ้าของผลงานการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญจา  จิตจำรูญโชคชัย  การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีรางวัลการันตีผลงานได้เป็นอย่างดี โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2550 การนำวัสดุเหลือใช้เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เป็นการลดขยะทางการเกษตร และอุตสาหกรรม    ทางการเกษตร ผลิตเชื้อเพลิงอัดก้อนสำเร็จรูปพร้อมใช้ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นโครงการนำร่องการผลิตสำหรับชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดก้อนในแง่ การให้พลังงาน และเป็นพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนทั้งในเขตพื้นที่เมืองและชนบท
                การเลือกวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต ได้แก่ ฟางข้าวแห้ง  แกลบ    ขี้เลื่อย  กระดาษเหลือใช้ หลังจากนั้น วางแผนการทำโครงงาน โดยการทดลองและระยะเวลาการทดลอง เตรียมวัตถุดิบทางการเกษตร แล้วทำการทดลองผสมวัตถุดิบกับตัวเชื่อมประสานในอัตราส่วนต่างๆ นำมาชั่งน้ำหนักแล้วนำเข้าเครื่องอัด จะได้ก้อนวัสดุชีวมวลแล้วนำมาอบที่อุณหภูมิ 100  องศา นาน 3-5 ชม. แล้วนำไปตากแดด 15 วันหรือจนกว่าก่อนเชื้อเพลิงจะแห้ง  เมื่อแห้งแล้วนำก้อนเชื้อเพลิงที่ได้ไปทดสอบหาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง  แล้วทำการทดสอบพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง                 โดยยึดหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์โดยการนำแท่งเชื้อเพลิงแข็งดังกล่าวมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง หลังจากนั้นทำการทดสอบพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง โดยยึดหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์โดยการนำแท่งเชื้อเพลิงแข็งดังกล่าวมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง โดยทั้งหมด 17 อัตราส่วน ผลการทดสอบค่าพลังงานความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงมีค่าดังนี้ 1. ค่าความร้อน โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Bomb  Calorimeter ซึ่งค่าที่มีการเผาไหม้ที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วนที่มีขี้เลื้อยผสม 70% โดยมีค่าความร้อนประมารณ 16,799 J/g. 2. หาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน (Heat  Utilization Efficiency) โดยการทดลองการใช้งานความร้อนโดยวัดระยะเวลาเฉลี่ยจนถึงน้ำเดือด อัตราส่วนที่มีฟางข้าวเป็นส่วนผสมจะเผาไหม้ได้ดี ซึ่งระยะเฉลี่ยจนถึงน้ำเดือดประมาณ 18 นาที  3. โดยการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (Chemical  Component  Analysis) จะเป็นการวิเคราะห์ตัวเชื่อมประสานในอัตราส่วนต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการเชื่อมประสานที่ดี ซึ่งอัตราส่วนการใช้มันสำปะหลังใส่และกากน้ำตาง 70 : 30 จะเป็นตัวเชื่อมประสานที่ดีที่สุด
              การพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสำเร็จรูปโดยยึดหลักระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จะก่อประโยชน์เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับประชาชนทั้งในเขตพื้นที่เมืองและชนบท  เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เป็นของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการลดขยะ เป็นพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (renewable  energy) เนื่องจากผลิตจากสิ่งมีชีวิต  เป็นโครงการนำร่องการผลิตสำหรับชุมชม เพื่อการพึ่งพาตนเองในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ในแง่การตลาดเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีราคาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในราคาถูก 2-3 บาท ต่อ 1 ก้อน ใช้งานได้นานประมาณ 15-20 นาที
              การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ค่อนข้างแผ่หลาย ตั้งแต่อดีต หลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน ในรูปของเชื้อเพลิงจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติ เนื่องจากมีแหล่งวัตถุเหลือใช้อยู่มากมายกระจายอยู่ทั่วไปปริมาณค่อนข้างมาก จากภาคการเกษตรและทางธรรมชาติ เช่น ฟางข้าวแห้ง แกลบ ขี้เลื่อย กาบมะพร้าว กากอ้อย ซังข้าวโพด  กระดาษเหลือใช้ และอื่นๆ ซึ่งการนำมาใช้ประโยชน์ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก และถือว่าเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่มีทั่งไปราคาไม่แพง เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในแง่เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่
การนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาผลิตและจัดจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนซึ่งนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารประเภท ปิ้ง ย่างเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับประชาชนในเขตเมือง หรือ ชนบท ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีราคาต้นทุนการผลิตในราคาถูกประมาณราคา 2-3 บาทต่อ 1 ก้อน สามารถใช้งานได้ประมาณ 15-20 นาที และนอกจากนี้ อาจมีการพัฒนาผลิตในทางอุตสาหกรรมเป็นสินค้าส่งจำหน่ายออกไปขายยังต่างประเทศได้ นำเงินเข้าประเทศได้อีกทางด้วย
          พลังงานนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตของคนเรา เราใช้พลังงานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งพลังงานมีหลายชนิด ราคาถูกแพง หาง่ายหรือยาก โดยเฉพาะน้ำมันที่มีราคาแพง หรือแม้แต่ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะค่อยๆ หมดไปจากโลกของเรา เราจึงต้องหันมาใช้พลังงานในรูปอื่นแทนซึ่งนับว่าการผลิต เชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง โดยเฉพาะด้าน การผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานไอน้ำ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานที่ทำเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนขยายตัวมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อพลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานนอกประเทศได้ และการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ยังเป็นโครงการนำร่องการผลิตสำหรับชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
          ในทางวิทยาศาสตร์นั้น ปัจจุบัน แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงจำนวนมากที่ก่อปัญหามลพิษ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการใช้พลังงานจากถ่านหิน จะมีการปล่อย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และ ฝุ่นละออง (TSP) ซึ่งก๊าซพวกนี้เป็นก๊าซพิษที่ส่งผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย แต่ถ้าเทียบกับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก เป็นการลดการตัดไม้ทำลายไม้ และเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่เป็นของเสียนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการลดขยะ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ
           สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์  085-1626496  โทรสาร 02-9881163  E-mail : doctorbkk@yahoo.com
                                                                                                                                             รุ่งนภา:เขียนข่าว/สัมภาษณ์
                                                                                                                                                                                        สมเกษ:ถ่ายภาพ
                                                                                                                                                                                        ขวัญฤทัย : บรรณาธิการ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6766 ครั้ง