จากการแข่งขัน ABU ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2008  เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2551 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี ผลการแข่งขันปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศ ทีมหุ่นยนต์ PEM.2008 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คว้าแชมป์ประเทศไทย ได้รับรางวัล 100,000 บาท และเป็นตัวแทนไปแข่งขัน “ABU Asia-Pacific Robot Contest”  ในการแข่งขัน “Touch the Sky” หรือ “เหินฟ้า  ท้าพิชิต”  ที่เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551   สำหรับทีมหุ่นยนต์ มจพ. ได้รับรางวัล 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม  iRAP Ruddster สมาชิกในทีมประกอบด้วย
             1. นายสดใส       ลำธาร                  สาขาวิชาวิศวกรรมการบินอวกาศ   ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             2. นายบุญฤทธิ์  แก้วประชุม             สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต           ปี 5       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             3. นายอนุพงษ์    ลิมะวรารัตน์          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 3       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             4. นายนพคุณ     พฤกษาพิทักษ์กุล   สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต           ปี 3       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             5. น.ส.อริศรา     หวังมุฑิตากุล         สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ       ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             6. นายวรชัย       สุดใจ                   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             7. นายกิตตินันท์  ทวีพันธ์                สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             8. นายพีระพล     ป้องหมู่                 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 3       คณะวิศวกรรมศาสตร์
             9. นายไพฑูรย์     เสือขลุ่ย               สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต           ปี 3       คณะวิศวกรรมศาสตร์
           10. นายธีรดล     อนุมาศ                   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                 ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
                 อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ศุภชัย  ตระกูลทรัพย์ทวีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ทีม INCHOATION  (มจพ. ปราจีนบุรี)
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายรชฏ         พึ่งสุข    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด           ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายณัฐพงษ์   อุดขา    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด           ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นายเธียรดนัย สังยา     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด           ปี 1       คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายวีระชาติ    พิมทา    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด           ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นายจามร       เสริมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด           ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นายเมธา        พรสุขสว่าง  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด      ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นายพลรวี       อังกูรสุทธิพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด  ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นายสิทธิโชค   สุพยากรณ์   สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด     ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นายกิตติ        วุฒิพลากร   สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด     ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. นายจตุพล    ขันทะยศ      สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด    ปี 2       คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศวุฒ  บุศยอังกูร
รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม               ได้แก่ ทีม iRAP สมหมาย.EXE  สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายวรพล       ชินสถติ              สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายจิรศักดิ์     รอดเจริญ           สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นายทวีชัย      อาทรธรรมรัตน์    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายณครินทร์  เกริกสุวรรณชัย    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นายศราวุธ      จันทร์หวัง           สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นายเมธาพงษ์ พรหมย้อย         สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นายอธิป        บุพศิริ                สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นายวงศกร      ถนอมแก้ว          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า               ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นายชัยนรินท์  เชาว์ชัยพัฒน์      สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต           ปี 4       คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. นายเจน       ประทุมยศ          สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต           ปี 5       คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์
รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม       ได้แก่ ทีม Devil Team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับทีมหุ่นยนต์ทุกทีมที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยของเรามาอย่างต่อเนื่อง
และสามารถดาว์โหลดภาพงาน ABU ROBOT CONTEST THAILAND
ได้ที่ http://www.pr.kmutnb.ac.th/News2008/14-15062008/15062008/index.htm

                                                                                                                  จอย/ขวัญฤทัย/รุ่งนภา/พนิตานันท์:เขียนข่าว/ทำข่าว
                                                                                                                                                                                        สมเกษ/บุกเบิก:ถ่ายภาพ
                                                                                                                                                                                        ขวัญฤทัย : บรรณาธิการ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2901 ครั้ง