ผศ.ปรีชา   อ่องอารี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายวรุธ   สุวกร  รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที (มหาชน) โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน   เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 ณ บมจ. ทีโอที ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 (สำนักงานใหญ่) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ และ บมจ.ทีโอที ซึ่งดำเนินธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ เห็นชอบในหลักการที่จะร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรของบมจ.ทีโอที ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหารจัดการองค์กร จึงตกลงร่วมกันในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์คือ
     1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของ บมจ.ทีโอที  ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และการบริหารจัดการองค์กร 
     2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานค้นคว้าวิจัยร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ บมจ.ทีโอที  เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ รวมทั้งงานในด้านการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
     3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล  ให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักเทคโนโลยีสื่อสาร นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์  และนักบริหารจัดการมืออาชีพ เพื่อทดแทนบุคลากรของ บมจ.ทีโอที ซึ่งจะเกษียณอายุ เป็นจำนวนมากใน 5 ปีข้างหน้า
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2913-2500 ต่อ 1037, 1022, 1027 , 1166

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1115 ครั้ง