ผศ.ปรีชา    อ่องอารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้โอวาทนักศึกษาเนื่องในพิธีไหว้ครู ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาทุกๆ ชั้นปั นอกจากนี้มีการประกวดพานไหว้ครูประจำปี ซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทสวยงาม
         1. รางวัลชนะเลิศ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม สาขาออกแบบภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
         3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กาญจนาภิเศกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในพระบรมมหาราชวัง
         4. รางวัลชมเชย ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
         1. รางวัลชนะเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกลการบินและอวกาศ คระวิศวกรรมศาสตร์
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
         4. รางวัลชมเชย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
        สามารถดาวน์โหลดรูปภาพในงานได้ที่ http://www.pr.kmutnb.ac.th/News2008/19062008/190620081/index.htm

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4185 ครั้ง