ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
         1.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   1  อัตรา  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บัญชี พณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
         2.  นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา     1  อัตรา  วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
         3.  นักวิเทศสัมพันธ์  สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี  1  อัตรา  วุฒิปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
         4.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 1  อัตรา  วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์หรือ วิทยาการ คอมพิวเตอร์
         5.  นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดสถาบันวัตนกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 1  อัตรา  วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี
         6.  วิศวกร(ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์) สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา   
วุฒิปริญญาตรีทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
         7.  วิศวกร(วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ( วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
         8.  วิศวกร (ป.ตรีสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม) สังกัดสถาบันวัตนกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2551 (วันจันทร์-วันเสาร์)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ  วันที่ 4  กรกฎาคม 2551   เวลา 17.00 น. 
      สอบข้อเขียน  วันที่ 12 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น.
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  วันที่ 22 กรกฎาคม 2551     
      สอบสัมภาษณ์  วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
      ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  วันที่  25 กรกฎาคม 2551        
      รายงานตัวปฏิบัติราชการ  วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 ห้อง 615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ  1144 , 1159 , 1189 , 1191 หรือดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ที่ http://www.hrd.kmitnb.ac.th/  และมจพ.ปราจีนบุรี สมัครได้ที่ กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ 7300 หรือ 0-3721-7334

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2068 ครั้ง