ด้วย คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินสภาคณาจารย์ ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ (ไม่เกิน 180 วัน)  ตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้กำหนดให้มีการรับสมัคร และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ดังนี้
         กำหนดวันรับสมัคร  : วันพุธที่   18   มิถุนายน  2551  ถึงวันจันทร์ที่  30  มิถุนายน  2551  โดยวิธีการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
         กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  : วันพฤหัสบดีที่  24  กรกฎาคม  2551   ในระหว่างเวลา  09.00 น. –  15.00 น.    ณ  บริเวณหน่วยเลือกตั้งประจำส่วนงาน  มจพ. กรุงเทพฯ    และในระหว่างเวลา  08.30 น. –  12.00 น.    ณ  บริเวณหน่วยเลือกตั้งประจำส่วนงาน มจพ. ปราจีนบุรี 
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.  เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้แก่  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  หรือ พนักงานราชการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
          2.   ต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย   ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ในวันที่รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
        หลักฐานประกอบการรับสมัคร
         1.  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ
         2. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2  รูป
       สถานที่รับสมัคร  :   ผู้สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ ณ  หน่วยการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณบดี   สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ที่ท่านสังกัด สำหรับสำนักงานอธิการบดี         ให้ยื่นใบสมัครได้ที่งานสภาคณาจารย์และพนักงาน  กองกลาง   
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน หรือตามป้ายประกาศของส่วนงาน  หรือที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 1101 
และสามารถดาว์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ดังรายการดังนี้
         1. ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ และพนักงาน
         2. ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกสภาคณาจารย์
         3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1043 ครั้ง