ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง แจ้งปิดระบบการให้บริการโดเมน kmitnb.ac.th

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานะจากหน่วยงานราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กร ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโดเมนเนมจาก kmitnb.ac.th เป็น kmutnb.ac.th และหน่วยงานผู้รับจดทะเบียนโดเมนของมหาวิทยาลัยยังคงเปิดให้ใช้งานโดเมนเนมได้ทั้ง kmitnb.ac.th และ kmutnb.ac.th ตามการร้องขอของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 6 เดือน

บัดนี้ใกล้สิ้นสุดเวลาที่บริษัทรับจดทะเบียนโดเมนเนมอนุญาตใช้งานโดเมนเนม kmitnb.ac.th แล้ว สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะหยุดให้บริการโดเมนเนม kmitnb.ac.th เพื่อตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

 

ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องปิดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 จนถึงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เพื่อปรับปรุงระบบ และจะเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ในเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นไป

หากท่านต้องการใช้งานข้อมูลในช่วงที่ปิดให้บริการ ท่านสามารถคัดลอกข้อมูลของท่านมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ด้วย secured POP3 ซึ่งท่านสามารถดูวิธีติดตั้งใช้งานได้จากเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Outlook ผ่าน Secured POP3

26 มิถุนายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1522 ครั้ง