ผศ.ดร.เพ็ญจา  จิตจำรูญโชคไชย  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลในสาขาพลังงานทดแทน ระดับโลก สำหรับผลงานวิจัยเรื่อง “Charcoal Briquettes Made from Pulp and Paper Mill Waste”  ได้รับการตัดสินจากสหภาพยุโรปและผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551  ณ รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม จาก 109 ประเทศทั่วโลก 863 โครงการที่ร่วมส่งผลงานด้านพลังงานทดแทน เป็นงานวิจัยที่ใช้งบประมาณส่วน ตัวประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวดมี 4 ประเภทคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในสาขาทดแทนพลังงาน
การวิจัยนี้ ได้นำโครงการที่ได้รับความร่วมมือกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ปัญจพลมาศึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งเสนอต่อสหภาพยุโรป โดยนำวัสดุของเสียมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการลดของเสียจากภาคอุตสาหกรรมที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากของเสียนำมาใช้ใหม่ ของเสียที่เราเรียกกันว่าอินทรีย์สาร คือเส้นใยของพืช และเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่น กระดาษ หรือต้นไม้ควรนำมาใช้ให้คุ้มค่า นำของเสียจากโรงงานกระดาษลองมาแยกน้ำเสีย เมื่อบำบัดแล้วยังมีเศษวัสดุที่เรียกว่าไฟเบอร์หลงเหลือ ไฟเบอร์ในส่วนนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้มาก จึงนำมาผลิตเป็นกระดาษอัด จึงมองมีปัญหาเรื่องพลังงานเป็นหลัก และควรนำพลังงานที่ได้มาพัฒนา  เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีใครทำ โดยศึกษางานวิจัยอื่นๆ และทดลองทำ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งเมืองไทยมีเทคโนโลยีที่ดีและพยายามใช้ศักยภาพของคนไทยให้ได้ประโยชน์มากที่สุด           รางวัลที่ได้รับมีความสำคัญมากถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ต่างประเทศจัดคนไทยอยู่ในกลุ่มประเทศระดับที่ 3 ซึ่งไม่มีประเทศใดเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน ผลงานที่ถูกคัดเลือกต้องเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและลดปัญหาวิกฤติโลกร้อน เน้นทางด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  “อย่างน้อยเราก็ประกาศให้ทั่วโลกทราบว่าประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นได้ และสามารถมายืนอยู่ ณ ตรงใจกลางสหภาพยุโรปและคณะกรรมการตัดสินก็มีชื่อเสียง” เช่น นายโคฟี อันนัน : อดีตเลขา UN, นายมิกาอิล กอร์บาชอฟ : ประธาน, นายฮาร์น เกิร์ต พอตเตอร์ริง : ประธานสภาสหภาพยุโรป, นายแอนดิส พายเบก : ประธานด้านพลังงานสหภาพยุโรป, ศ.ดร. แอนโทรัส เซอร์วอส : ประธานพลังงานทดแทนยุโรป, ศ.ดร. เคลาส์ โทเฟอร์ : อดีตเลขาธิการองค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และนายแอนโทนี โลวิน : รางวัลโนเบลทางด้านสิ่งแวดล้อม
          จุดเด่นที่ได้รับรางวัล ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจากผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ถ้าเป็นลักษณะงานวิจัยเชิงนามธรรมจะไม่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการจะให้น้ำหนักกับศักยภาพของแต่ละประเทศ อาทิ ถ้าเป็นกลุ่มงานวิจัยจากประเทศกำลังพัฒนา จะต้องเป็นแนวคิดที่ใช้เทคโนโลยีของตนเอง และสามารถนำไปใช้ในประเทศอื่นได้ด้วย ตัวอย่างถ้าเป็นพลังงานทดแทนที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่นำเข้าอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ จากประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่ใช่นวัตกรรมของตัวเอง เช่นเดียวกับพลังงานลมที่ใช้อุปกรณ์ จากประเทศที่พัฒนาแล้วมาติดตั้งในประเทศของตน ก็ไม่ถือว่าคิดค้นด้วยตนเอง โครงการเหล่านี้จะไม่ได้รับการพิจารณา และจะต้องตรงกับหัวข้อเรื่องวิกฤตพลังงานด้วย
        ในส่วนที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก แต่ขณะนี้รอการจดลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะดำเนินการต่อไป
ท้ายที่สุด ผศ.ดร.เพ็ญจา  จิตจำรูญโชคชัย  ฝากข้อคิดแก่นักวิจัยว่า ผลงานวิจัยไม่ว่าเรื่อง
ใดล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม ประเทศไทยเรามีศักยภาพอะไรก็ให้นำออกมาใช้ เป็นนักวิจัยอยู่ตรงจุดไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุด และดำเนินตามรอยพระราชดำรัสของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 4720, 085-162-6496  หรือ  E-mail : doctorbkk@yahoo.com
                                                                                  รุ่งนภา/เขียนข่าว , สมเกษ/บุกเบิก/ถ่ายภาพ , ขวัญฤทัย/บรรณาธิการข่าว

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 201 ครั้ง