ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ด้านบริหารวิชาการและกิจการต่างประเทศ  กล่าวต้อนรับและกล่าวประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วย สมาคมศิษย์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮมาในประเทศไทย  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  เพื่อแสดงความขอบคุณ ความซาบซึ้งและประทับใจแด่
1.Dr. Cecil Dugger , Professor Emeritus Oklahoma State University – Stillwater
2.Dr. Jerry Gill , Former Executive Director Oklahoma State University Alumni Association  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี อธิการบดี มจพ. เป็นประธาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ซึ่ง
ให้การสนับสนุน ประสานงานด้วยมิตรไมตรีและทุ่มเทอย่างยิ่งให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                                         ขวัญฤทัย/บรรณาธิการข่าว . สมเกษ/ถ่ายภาพ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1120 ครั้ง