ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองดี  ชีวพฤกษ์  เลขาอธิการ IAESTE THAILAND  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International  Association  for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE  Thailand)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าวไปด้วยการส่งนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิค ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นประเทศสมาชิกขององค์กร IAESTE A.s.b.l. ประมาณ 93 ประเทศ IAESTE Thailand จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท   - เอก เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 – 30 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 8.30 -  18.30 น. ณ  สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยสามารถอ่านดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ IAESTE Thailand โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1025 , 1193 , 1194
 

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6987 ครั้ง