ผลจากการพิจารณานักศึกษาเข้าทำงานในโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงาน มจพ. ซึ่งได้รับงบประมาณเพียง 100 คน จำนวน 960,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น   ให้ทำงานในช่วงว่างจากการเรียน และนอกเวลาเรียนในตอนเย็น และวันเสาร์ ให้ค่าตอบแทน  ชั่วโมงละ 40 บาท เดือนละไม่เกิน 60 ชั่วโมง (2,400 บาท) ซึ่งคณะกรรมการโครงการสนับสนุน   ค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน มจพ. โดยมีอาจารย์สมชาย  เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ได้มีการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 เพื่อจัดสรรเงิน      และการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ มจพ. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 182 คน ดังนี้
1. ผู้ที่มีรายชื่อ หมายเลข 1 – 96  ซึ่งเป็นผู้ส่งเอกสารครบถ้วนตามกำหนดจะได้รับการจัด  เข้าทำงานตามหน่วยงาน และผู้ประสานงาน ในตารางข้างล่างนี้ (นักศึกษาสามารถสอบถามฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ) และให้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ คนละไม่เกิน 2,400 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2551
2. นักศึกษาที่เหลือตั้งแต่ หมายเลข 97 – 182 ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาช่วยเหลือ    ให้สามารถทำงานได้เช่นกัน โดยรับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ แต่เป็นยอดเงินเฉลี่ยที่เหลือจากการจัดสรรให้กลุ่มแรก (คิดว่าจะได้ประมาณเดือนครึ่ง) ทั้งนี้สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ตามหน่วยงาน และผู้ประสานงานที่จัดให้ในตารางข้างล่างนี้ (นักศึกษาสามารถสอบถามฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ)
3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ  ถ้ามีความเดือดร้อนมากขอให้ติดต่อที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ. เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือ และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
(ดาวน์โหลดเอกสารการประกาศรายชื่อผลการพิจารณา)
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีำพ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่้อ 1169

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1616 ครั้ง