ประกาศ
ปีการศึกษา 2551 (กยศ.)
นักศึกษาเก่า - กู้ยืมต่อเนื่อง (ที่ส่งสัญญากู้ยืมปี 2551 ภายในเดือน มิถุนายน 2551)

ให้นักศึกษา Login ด้วย Username และ Password ที่สมัครไว้ใน www.studentloan.or.th เพื่อตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน
นักศึกษาที่ได้รับแจ้งว่า "โปรดติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงชื่อใน แบบยืนยันค่าเล่าเรียน"

ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินการ ให้บริการดังนี้
(การติดต่อกับสถานศึกษาให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบและแนบบัตรนักศึกษาทุกครั้ง)

1. นักศึกษาติดต่อที่ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี เพื่อขอรับบัตรคิวบริการและลำดับที่ส่งสัญญาและเอกสารประกอบ
2. นำบัตรคิวยื่นที่หน้าเคาท์เตอร์ห้องกองทุนฯ ชั้น 4 ตึก 40 ปี เพื่อค้นเอกสาร
3. ตรวจสอบเอกสารว่ามีเอกสารครบ และเอกสารถูกต้องพร้อมตรวจดูการลงลายมือชื่อในสัญญาเพื่อจะลงลายมือชื่อในแบบยืนยันให้ตรงกัน
4. นำเอกสารที่ได้นั้นมาลงชื่อในแบบบยืนยันค่าเล่าเรียน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่กองทุนทั้ง 2 ฉบับ ลงชื่อให้เหมือนกับที่ลงในสัญญากู้ยืมฯ
(ถ้าในกรณีที่ลงชื่อไม่เหมือนต้องพิมพ์เอกสารใหม่ ให้นักศึกษามาติอต่อใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไป)
5. ลงรหัสนักศึกษาในใบลงรหัสเพื่อยืนยันว่า นักศึกษาได้ลงชื่อในแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนแล้วนักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพภายใน 7 วัน แต่ถ้าลงชื่อภายในวันจันทร์และอังคารจะได้รับเงินโอนภายใน 4 วัน


* สถานศึกษาจะรับนักศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2551 เวลา 8.30 - 15.30 น.
** รับนักศึกษาวันละ 500 คน แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่ายรอบละ 250 คน ตามบัตรคิวที่ได้รับจากศูนย์บริการเท่านั้น
*** สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ ข้อความดังกล่าวและถือว่าเป็นนักศึกษาเก่า - กู้ยืมต่อเนื่อง(ที่ส่งสัญญากู้ยืมปี 2551 ภายในเดือน มิถุนายน 2551) ให้ติดต่อสถานศึกษาใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไป
**** นักศึกษาใหม่กู้ยืมต่อเนื่อง , นักศึกษาใหม่ไม่เคยกู้ โปรดติดตามดูประกาศในช่วงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อีกครั้ง
***** นักศึกษาเก่าไม่เคยกู้ และนักศึกษาตกค้าง ยังคงต้องรอประกาศจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมฯสำนักงานใหญ่อีกครั้ง

3 กรกฎาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6127 ครั้ง