ตามประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2551  และพนักงานราชการ  ครั้งที่ 1/2551  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  และกำหนดการสอบแข่งขัน  ดังนี้
       1. สอบแข่งขัน  วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551     ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16 .30 น.
       2. สถานที่สอบแข่งขัน อาคารนวมินทรราชินี  ชั้น 10    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้
   สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อสอบแข่งขันในครั้งนี้    ให้นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบมาขอรับคืนเงินได้ที่  งานการเงิน    กองคลัง    สำนักงานอธิการบดี   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  11  กรกฎาคม  2551  ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาว์โหลดรายละเอียด ดังนี้
       1. ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย
       3. ตารางสอบแข่งขันพนักงานราชการ
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1188 , 1144 , 1189

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 880 ครั้ง