สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของท่าน เข้าไปเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน  ในวันที่  24  กรกฎาคม  2551   ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น   และสำหรับ มจพ. ปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา  08.30  - 12.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้งของส่วนงานที่สังกัด 

กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  : วันพฤหัสบดีที่  24  กรกฎาคม  2551   ในระหว่างเวลา  09.00 น. –  15.00 น.    ณ  บริเวณหน่วยเลือกตั้งประจำส่วนงาน  มจพ. กรุงเทพฯ    และในระหว่างเวลา  08.30 น. –  12.00 น.    ณ  บริเวณหน่วยเลือกตั้งประจำส่วนงาน มจพ. ปราจีนบุรี  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้
       1. การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ล่วงหน้า
       2. รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
  
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสภาคณาจารย์ มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1101

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1072 ครั้ง