นางสุณีย์  ศักดิ์แสน  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา แจ้งข่าวมายังงานประชาสัมพันธ์ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียดการรับทุนดังนี้
1. การจัดสรรทุน ในปีการศึกษา 2551 ทุนภายในประเทศ จำนวน 8 ทุน 
    1.1 ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน โดยจะสนับสนุนให้ตามที่จ่ายจริง ตลอดหลักสูตรแต่ ไม่เกินทุนละ 180,000 บาท
    1.2 ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน  โดยจะสนับสนุนให้ตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตรแต่ ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท
2. สาขาวิชาที่จะสนับสนุนให้ทุน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
    2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์
    2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    2.3 กลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ
    ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS  โทรศัพท์ 1624, 1625  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ในวันเวลาราชการ
(รุ่งนภา/เขียนข่าว , ขวัญฤทัย/บรรณาธิการ)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1220 ครั้ง