ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี อธิการบดี  มจพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อุดม  จีนประดับ  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  อุตกฤษฎ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวน 21 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มจพ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบงานสำนักงาน งานวิชาการ และงานด้านฐานข้อมูลสำนักงาน เมื่อวันอังคารที่  15 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทราชินี มจพ. (รุ่งนภา/เขียนข่าว , สมเกษ/บันทึกภาพ )

   

                                                                                                                                             
    Created By Panitanan Phosri

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2001 ครั้ง