ผศ.ปรีชา   อ่องอารี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับนายโอกาส  เตพละกุล  ประธานกรรมการ บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่ผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถขั้นสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ และบริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย และได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น คือ มหาวิทยาลัย โกกุชิกัน          เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตทางพลังงานของชาติ โดยการเป็นผู้นำส่งเสริมให้คนไทย หันมาใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศและทางเสียง โดย บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด ได้พิจารณาถึง ผลดีที่เกิดจากการร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการศึกษาของชาติ รวมทั้งประโยชน์ใน การนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง จึงตกลงร่วมกันในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์  ช่วยเหลือและร่วมมือในด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาธุรกิจด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2913-2500  ต่อ 1510-1513, 1121, 1166
  (รุ่งนภา/เขียนข่าว, สมเกษ/บันทึกภาพ)

                                                                                                                                             
    Created By Panitanan Phosri


.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2336 ครั้ง