ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มจพ.
สำหรับนักศึกษา กยศ.
เรื่อง การดำเนินการสำหรับผู้กู้รายใหม่ นักศึกษาใหม่กู้ต่อเนื่อง

•  นักศึกษาเข้าใหม่ รหัสนักศึกษา 51 ซึ่งเป็นผู้กู้ต่อเนื่องและผู้กู้รายใหม่ รวมทั้งนักศึกษาเก่าไม่เคยกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2551 ที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) ผ่านระบบ e-studentloan ให้จัดเตรียมเอกสาร ส่งที่ห้องกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2551

โดยจัดเตรียมเอกสารและเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

1.  สำเนาบัตรนักศึกษา หรือใบแทนบัตรนักศึกษา

2.  สำเนาใบรายงานผลการจองวิชาเรียน (ท.13-2) ภาคเรียนที่ 1/2551

3.  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2551

4.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีปรึกษา ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

5.  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว -หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

a.  ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีงานประจำทั้ง 2 คน ต้องมีหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 1 ฉบับ*

b.  ในกรณีที่ผู้ปกครองคนหนึ่งคนใด ทำงานประจำ ให้มีหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 1 ฉบับ* และสำเนาสลิปเงินเดือนสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานประจำ

c.  ในกรณีที่ทำงานประจำทั้ง 2 คน ไม่ต้องมีหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว แต่ให้แนบ สำเนาสลิปเงินเดือนแทนทั้ง 2 คน

6. แบบคำขอกู้ยืมเงิน (พิมพ์จาก e-studentloan ที่นักศึกษาบันทึกข้อมูลไว้)

* แนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ครอบครัว 1 ชุด

** สำเนาต่างๆ "อย่างละ 1 ฉบับ" ให้เจ้าของสำเนาเซ็นชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย ตามแบบที่กำหนดไว้ ดังนี้

 

ตัวอย่างการรับรองสำเนาในเอกสาร

 


21 กรกฎาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 12127 ครั้ง