รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ Mr.Dan Pedley , Managing Director บริษัท Rolls - Royce (Thailand) จำกัด และ ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสององค์กร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อลงนามความร่วมมือกับบริษัท Rolls - Royce (Thailand) 2) เพื่อสร้างความร่วมมือกับบริษัท Rolls - Royce (Thailand) ในการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครื่องเจ็ทให้กับนักศึกษาของภาควิชาฯ ในการนี้บริษัทมีแผนการสนับสนุนการศึกษาโดย ได้มอบทุนสำหรับจัดหา LCD Display เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ภาควิชาของมหาวิทยาลัยด้วย

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1687 ครั้ง