ตามที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุ่นที่ 3 ให้แก่ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 7 – 25 กรกฎาคม 2551 คณะผู้บริหารชุดดังกล่าว ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 – 23 กรกฎาคม 2551 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานในการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ  ในการให้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. จะมีการสรุปภาพรวมการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ โดยคณะผู้บริหารที่เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติฯ ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (บุกเบิก/เขียนข่าว/บันทึกภาพ , ขวัญฤทัย/บรรณาธิการ)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1063 ครั้ง