เครื่องวัดความเข้มสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกแบบโดย นางสาวปวันรัตน์ ครบุรี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อรรคทิมากูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างเครื่องมือวัดความเข้มสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ 3 ย่าน ตั้งแต่ 37 MHz-56 MH z, 56 MHz-79 MHz, 79 MHz-112 MHz มีย่านความถี่สายอากาศ 137 MHz -142 MHzมีระยะวัดมาตรฐาน  0.30 การควบคุมการทำงานโดยใช้ไมโครคอนเทรลเลอร์ วัดค่าของความเข้ม ในรูปของ dBmV
           การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบกรองความถี่ผ่าน (Band pass filter) ในการออกแบบวงจรดังกล่าว ยังสามารถคำนวณช่วงความถี่ได้อีก 2 แบบ ด้วยกัน แบบที่ 1คือ การใช้วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านมา ต่อรวมกับวงจรกรองความถี่สูงผ่าน  เพื่อให้ได้ย่านที่ต้องการ แบบที่2 คือ การใช้หลักการวงจร เรโซแนนซ์อนุกรมมา ต่อรวมกับวงจรโซแนนซ์ขนาน ซึ่งในโครงงานนี้ใช้แบบที่ 2 มาคำนวณค่าในแต่ละย่านความถี่ เนื่องมาจากวิธีนี้จะสามารถกำหนดย่านความถี่ได้ เนื่องจากความแรงของสัญญาณที่ได้รับเข้ามามีค่าต่ำ จึงต้องใช้วงจรดีเทคเตอร์ แบบทวีความดันและวงจรขยาย ทำการเปลี่ยนสัญญาณที่ได้ให้เป็นไฟตรงสัญญาณที่มีค่าสูงขึ้น โดยที่ไดเอด D1จะทำการดีเทคสัญญาณเป็นไฟตรง และ C1 จะเก็บประจุ ในขณะที่สัญญาณช่วงลบเข้ามา แต่เมื่อสัญญาณช่วงบวกเข้ามา C1 จะคายประจุ ทำให้แรงดันเพิ่มเป็นสองเท่าที่ C2 จะทำการเก็บประจุไว้ และจ่ายให้กับขาลบของออปแอมป์ตัวแรก เพื่อให้ขยายสัญญษณ โดยที่มีเกณฑ์การขยายเท่ากับ –R2/–R1 ซึ่งจะทำให้ไฟตรงที่ได้มีค่าเป็นลบ  แล้วจึงจ่ายให้กับขาลบของออปแอมป์ตัวที่สอง ซึ่งจะทำงานเหมือนออปแอมป์ตัวแรก  และมีเกณฑ์เป็น –R4 / –R3 จึงทำให้ไฟตรงที่ได้เป็นบวก
              วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล  วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล จะใช้โมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อก ป็นดิจิตอลของไมโครคอนเทลเลอร์ PIC16F877 ซึ่งมีความละเอียดถึง 10 บิต และมีช่องสัญญาณอินพุต 8 ช่องอินพุต  โดยการทำงานจะควบคุมด้วยกระบวนการทางซอฟแวร์
วงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์จะ                ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในส่วนของการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล เพื่อที่แสดงผลที่จอ LCD ให้ออกมาในรูปของ dBmVสำหรับแหล่งจ่ายไฟ ?  9 โวลต์ ใช้สำหรับจ่ายแรงดันให้ กับวงจรขยายสัญญาณ ในการเลือกใช้ไอซีเบอร์ 7809 และ 7909 โดยใช้หม้อแปลง 12-0-12 โวลต์
แบบแท็บกลางจ่ายไฟสูงสุด 300 มิลลิแอมป์ วงจรที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ + 9 โวลต์  ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ  +- 5 โวลต์ ใช้สำหรับแหล่งจ่ายไฟ ? 5โวลต์ให้ กับวงจรภาคไมโครคอนโทรลเลอร์ สัญญาณในการเลือกใช้ไอซีเบอร์ 7805 และ 7905 โดยใช้หม้อแปลง 12-012 โวลต์ แบบแท็บกลางจ่ายไฟสูงสุด 300 มิลลิแอมป์ วงจรที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ + 5โวลต์
ผลการดำเนินงานโครงการ ได้ผลตามขอบเขตโครงงานคือ สามารถใช้งานได้ 3 ย่าน ตั้งแต่ 37 MHz-56 MH z, 56 MHz-79 MHz, 79 MHz-112 MHz มีย่านความถี่สายอากาศ 137 MHz -142 MHzมีระยะวัดมาตฐาน  0.30 การควบคุมการทำงานโดยใช้ไมโครคอนเทรลเลอร์ วัดค่าของความเข้ม ในรูปของ dBmV มีประโยชน์ คือ สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดความเข้มสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการปรับแต่งสายอากาศ ทดสอบการทำงานเครื่องส่ง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศในการทดสอบหารูปแบบการกระจายคลื่น
                  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ ) 1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 โทร 0-2913-2500-24 ต่อ 3301 , 3303 (บุกเบิก/เขียนข่าว/บันทึกภาพ , ขวัญฤทัย/บรรณาธิการ)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5603 ครั้ง