กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551”  ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ สร้างชาติสร้างอนาคต”  ระหว่างวันที่ 8  - 22 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  โดยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงาน นิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย ผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ การประชุมสัมมนาวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม  โดยส่งผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2550 จำนวน 8 ผลงาน ดังนี้

  1. พาหนะไฟฟ้าอเนกประสงค์สำหรับรถเข็นคนพิการ
  2. หุ่นยนต์ควบคุมด้วยเสียงและจับภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
  3. ตัวจำลองกังหันลม
  4. การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  5. ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์
  6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI และ CSA
  7. การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินการเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดน้ำหนักกระดาษ
  8. อุปกรณ์การปลูกพืชสวนครัวแบบไร้ดินสำเร็จรูป

          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 1851-52   โทรสาร 0-2577-9990
(รุ่งนภา/เขียนข่าว,ขวัญฤทัย/บรรณาธิการ)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3445 ครั้ง