ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2551 ของทุกปี เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นในประเทศไทย และสามารถมองเห็นชัดเจนที่สุดที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้รับการยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังใช้พระนามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยอีกด้วย จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น เพี่อเทิดพระเกียรติของพระองค์
        เนื่องในโอกาสวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย/นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้นำพานประดับพุ่มดอกไม้มาถวายราชสักการะ ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เวลา  ๐๘.๓๐  น.       -   ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอเนกประสงค์

เวลา  ๐๙.๐๐  น.       -   ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันและประจำแถวตามที่กำหนด
                                   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา  ๐๙.๑๕  น.       -   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน

                               -   อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

                               -   นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี อธิการบดี
                                   คณบดี ผู้อำนวยการ นายกสมาคมศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติและผู้แทนนักศึกษา
                                   วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ  ตามลำดับ

                               -   เสร็จพิธี/ขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหารว่าง ณ ชั้นล่างอาคารอเนกประสงค์

หมายเหตุ    -  แต่งกายสุภาพ, สากลนิยม (สุภาพสตรีสวมกระโปรง)
                   -  ขอความกรุณาหน่วยงานมารับพานของหน่วยงานคืน ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
                      เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณพิธี

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1121 , 1166

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1237 ครั้ง