ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และศิษย์เก่าครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดโครงการเปิดบ้านครุฯไฟฟ้า (Open House)  และบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "แนวความคิด วิธีการเขียนงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าศึกษา" ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2551 ณ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานนักศึกษาที่นำแสดง ได้แก่ บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย เรื่อง ซีเนอร์ไดโอด  เครื่องตัดพลาสม่า    วงจรเรียงกระแส 12  พัลส์ โดยใช้หม้อแปลงออโต้  เครื่องช่วยฟังควบคุมมอเตอร์โดยใช้  dspace  ระบบตามไฟโดยใช้โซล่าเซลล์   ชุดเครื่องมือวัด   การพัฒนาชุดวัดสภาพอากาศอัตโนมัติแบบไร้สาย   เป็นต้น  สนใจและชมผลงานนักศึกษาได้ตามวันเวลาข้างต้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดของงานได้ที่ http://www.te.kmutnb.ac.th               

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2300 ครั้ง