ประกาศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
และพนักงานพิเศษตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติราชการ ณ มจพ. ปราจีนบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

## คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. คุณวุฒิ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ทางด้านมัลติมีเดีย สามารถใช้งานโปรแกรม 3DS Max, Macromedia Flash และเขียนโปรแกรมเกมด้วยภาษา C++

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" หรือ 2" จำนวน 3 รูป

## คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณบดี

1. เพศชาย/หญิง คุณวุฒิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" หรือ 2" จำนวน 3 รูป

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. (037) 217-317, 217-300-4 ต่อ 7018

หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ในวัน และเวลาราชการ

7 สิงหาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1619 ครั้ง