รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  เมธาภัทร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน  “TE Open House 2008” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจร  อินวงษ์  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  เป็นประธานดำเนินงาน  พร้อมด้วย นางพัชรี  คูวิจิตรจารุ  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา  บุคลากร  และนักศึกษา  ร่วมพิธีเปิดงาน  เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2551  ณ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ( รุ่งนภา / เขียนข่าว , สมเกษ / บันทึกภาำพ )
.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2388 ครั้ง