กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มจพ.  ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551  เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  โดยมี นายมนูญ  สรรค์คุณากร  ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง    บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  นางมณีรัตน์  พงศทัต   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว    สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล   สำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  สามารถนำแนวคิดและวิธีการของการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นรายบุคคล
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  โทรศัพท์  1190

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1640 ครั้ง