คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แจ้งให้ส่วนงานระดับคณะ และสภาคณาจารย์ และพนักงาน ดำเนินการ
         1) เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
         2) เสนอความเห็นด้านสถานการณ์และความต้องการของมหาวิทยาลัย
         ส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ผู้อำนวยการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ) ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้ว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ และเสนอความความคิดเห็นด้านสถานการณ์ และความต้องการของมหาวิทยาลัย ( ดาวน์โหลดรายละเอียด)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1704 ครั้ง