นายปิยะ  รนต์ละออง   ผู้วิจัยการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวัดน้ำหนักกระดาษ   จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2550 ประเภทนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต รางวัลที่ 1   โดยมี รศ.ดร.  อรรถกร  เก่งพล   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระดาษคราฟท์ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ การปรับตั้งเครื่องผลิตกระดาษคราฟท์ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ การปรับตั้งเครื่องจักรของพนักงาน ยังไม่มีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาศัยความชำนาญของพนักงานแต่ละคนมาช่วยในการตัดสินใจเพื่อปรับตั้งเครื่องจักร   
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ ของกระดาษคราฟท์ที่ไม่สม่ำเสมอ และส่งผลต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ หลักการตัดสินใจช่วยใน การปรับตั้งเครื่องผลิตกระดาษ โดยใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis : MSA)  เพื่อให้คุณภาพของกระดาษคราฟท์สูงสุด และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด  จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจูงใจให้มีการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดน้ำหนักกระดาษคราฟท์    ซึ่งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)  สามารถช่วยให้พนักงานวิเคราะห์กระบวนการผลิตแบบระบบออนไลน์ทันที (Online Real Time : OLRT)  เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจ ปรับตั้งเครื่องผลิตกระดาษได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่สูงสุดตลอดเวลา ทำให้กระดาษคราฟท์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ   ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งสิ้น
        หลักการทำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดน้ำหนักกระดาษ  ตามหลักการที่สอดคล้อง  เพื่อสร้างเป็นมาตรฐาน ในการปรับตั้งเครื่องผลิตกระดาษ  และลดความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจด้วยมนุษย์  มีหลักการทำงานที่สำคัญอยู่  6  เมนูการทำงาน คือ เมนูการทำงาน เมนูสถิติปรับเครื่อง เมนูตั้งค่าระบบ เมนูรายงานด้วยกราฟ   เมนูเปลี่ยนผู้ใช้โปรแกรมและเมนูคู่มือ

        ซึ่งกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์นี้ ก็จะเริ่มแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ต้องเข้าสู่ Login เพื่อเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ  การเลือกไฟล์ของข้อมูลที่ต้องการนำมาประมวลผล เช่น กำหนดชนิดของกระดาษ การทดสอบกระบวนการผลิต เป็นต้น  ทั้งนี้หน้าจอจะแสดงกราฟ ซึ่งผู้ใช้ดูการพล็อตกราฟในแต่ละหัวจ่ายได้ ผู้ใช้สามารถดูการกระจายของข้อมูล ที่แสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (รูปแบบ Histrogram)  ซึ่งรูปแบบของการผลิตกราฟจะแสดงเป็น 3 แบบ คือ กราฟเส้น แบบฮิลโตรแกรม และรายงานแบบค่าเฉลี่ย โดยนำผลการวิเคราะห์ไปประกอบการตัดสินใจ  จากนั้นผู้ใช้บันทึกนำข้อมูลการปรับหัวจ่าย เพื่อได้ในขั้นตอนการบันทึกสถิติการปรับเครื่องผลิตกระดาษ
             ประโยชน์ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์นี้สามารถนำไปใช้กับโรงงาน         ตัวอย่างพบว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวัดน้ำหนักกระดาษ  ช่วยให้พนักงานวิเคราะห์กระบวนการผลิตแบบเวลาจริงได้ทันทีซึ่ง ช่วยให้พนักงานทำการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อปรับเครื่องผลิตกระดาษได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้พนักงานที่ยังไม่มี ทักษะความชำนาญในการปรับเครื่องผลิตกระดาษ  สามารถปรับเครื่องผลิตกระดาษได้อย่าง เหมาะสมตามแนวทางที่ได้ จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรชนิดอื่นๆได้ และ เป็นประโยชน์ในแง่ของสื่อการสอนและการศึกษาทำความเข้าใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายปิยะ  รนต์ละออง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โทรศัพท์ 089-125-6488, 0-2903-8852 

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1972 ครั้ง