มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงาน “อำลาประดู่แดง’ 51”  ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551  เวลา 15.00-18.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อ          ผู้เกษียณอายุราชการ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย

ข้าราชการ
1. รศ.ดร.อุทุมพร                    พลาวงศ์                                                 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. รศ.สมปอง                          มากแจ้ง                                                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. ผศ.ดร.บัญชา                    สุปรินายก                                              คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผศ.ภร                                 นนทะสร                                                 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. อาจารย์ประมวญ              คงสาคร                                                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. อาจารย์ชาญวุฒิ               พณิชีพ                                                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. อาจารย์มนตรี                    วิมานรัตน์                                               วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. ผศ.บุญมี                            บุณยะผลานันท์                                     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. อาจารย์อรุณ                     พุฒยางกูร                                             วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. อาจารย์รัชนี                       เหมทานนท์                                            คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
4. อาจารย์กรุณา                   ปะเสระกัง                                              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. นางโรจนา                          วรรณสว่าง                                            วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลูกจ้างประจำ
1. นายสนั่น                            พารุ่ง                                                       สำนักงานอธิการบดี
2. นายเสน่ห์                           แย้มเทศ                                                  สำนักหอสมุดกลาง
3. นายถวิล                            ผลแย้ม                                                   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. นายสมบัติ                         มงคลฤกษ์                                              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร สำนักงานอธิการบดี  โทร.1154

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3888 ครั้ง