การสร้างระบบเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกันดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินการโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา          โดยการจัดสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 963 ครั้ง