คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ขอส่งข่าวการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย

1. ประกาศการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. แผนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแบบประวัติ
(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

          หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-29132500 ต่อ 1188,1192

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1872 ครั้ง