ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การงดให้บริการระบบเครือข่าย กรณีปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เนื่องด้วยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จะดับไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 01.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นต้องของดการให้บริการระบบเครือข่ายตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ของวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551 และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2551 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 กันยายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1414 ครั้ง