สรุปยอดทุนบริจาคผ้าป่าสามัคคีปี 2551

      ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.2551  ณ  วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551  เพื่อรวบรวมทุนบริจาคจัดซื้อที่ดินสร้างสวนป่าสำหรับปฏิบัติธรรม ให้แก่พุทธศาสนิกชน และบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานต่างๆ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค  รวมทุนบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 301,535 บาท  (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) สรุป ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551
      ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ ขอจงเป็นพลปัจจัยให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติอันชอบ ตลอดกาลนานเทอญ

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1021 ครั้ง