คณะวิทย์ฯ  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี’ 52  โควต้าเรียนดี

          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าเรียนดี และโควต้าโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 ดังนี้
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วุฒิ ปวช.)
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                       - สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วุฒิ ม.6)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์                 - สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   - สาขาวิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์
- สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย       - สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี (วุฒิ ปวส.)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์               - สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
        รับสมัครออนไลน์ที่ http://www.sci.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-24 ตุลาคม 2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ 4210, 4219  


                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4613 ครั้ง