มจพ.จับมือ MOU TRIDI 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understandin : MOU) กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.)เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) ด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม ซึ่ง TRIDI จะให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนแก่นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการวิจัยการให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัยที่มีโครงการร่วมมือ กับเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และการให้ทุนสนับสนุนห้องปฎิบัติการวิจัยโทรคมนาคม (Telecommunications Research Laboratories) ให้ทันสมัย  ประธานในพิธีได้รับเกียรติจากท่านพลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

               ความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของ TRIDI ภายใต้โครงการ Excellence 2008 Plus Three เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม โทรคมนาคมให้สอดคล้อง กับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 ของ กทช.  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาด้านการวิจัย แลพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขายุทธศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ให้ก้าวทันตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งช่วยเสริมสร้างฐานความร ู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเป็นก้าวสำคัญ ในการรองรับการเจริญเติบโต ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล

              โครงการ Excellence 2008 Plus Three  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเป็นลำดับที่  9 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจาก TRIDI  มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคมที่เป็นรูปธรรมร่วมกับสถาบัน อุดมศึกษาภาครัฐเพิ่มมากขึ้น  ในอันที่จะสนับสนุนด้านการให้ทุนเพื่อการพัฒนาในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระยะยาวได้ และส่งเสริมงานวิจัยต่อยอดของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ โทรคมนาคม ได้ระดับมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศต่อไป
ในขณะเดียวกัน  กทช.  เดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 3G กับ กทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะสำหรับเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond) สำหรับประเทศไทย สำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว  โดยมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
1.วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ในประเทศไทย
2.จำนวนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT
3.สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับอนุญาต
4.ประเด็นในเรื่องความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการ
5.ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดจากกลุ่มผู้ใช้บริการ
6.ประเด็นเทคโนโลยี ได้แก่   คลื่นความถี่ IMT  และการพัฒนาการด้านความเร็วในการสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เริ่มจากยุค 2G (GSM) จนถีงยุค 3G and beyond (WCDMA-HSPA-LTE)
7.ประเด็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ขอเรียนเชิญ ประชาชน ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการ สำนักงาน กทช. เลขที่ 87 ถ.พหลโยธิน ซ.8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร 0- 2279 1244 หรือ 0 -2271 0151 ต่อ 355,710,711

ขวัญฤทัย  ข่าว/คณะวิศวฯ ภาพถ่าย


                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1159 ครั้ง