มจพ.จัดแถลงข่าว หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา

          นายธรรมยศ    ศรีช่วย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา โดยมี ดร.สิริรักษ์  รัชชุศานติ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นางศลีนา วงศ์วิริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนมากกว่า 145 แห่ง มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคการประหยัดพลังงาน วิชาระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อน 2. เพื่อพัฒนาวิทยากร และอบรมครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการพลังงาน และเพิ่มทักษะให้ครู อาจารย์ สามารถใช้คู่มือผู้สอน และสื่อการสอนในหลักสูตร           ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงาน  และ 3. เพื่อติดตามและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครง
สืบเนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา โดยเริ่มโครงการ ในปี 2548 ทดลองกับสถาบันการอาชีวศึกษานำร่องในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล จำนวน 10 แห่ง นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 
          ครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการจำนวน 43 คน และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 2,500 คน  และปี 2550 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 89 แห่ง เป็นสถานศึกษารัฐ 57 แห่ง และเอกชน 32 แห่ง มีครูผู้สอนร่วมโครงการทั้งสิ้น 169 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียนนักศึกษากว่า 6,000 คน 

 

          สำหรับในปี  2551 มี มหาวิทยาลัยร่วมสานต่อโครงการเพิ่มเติม คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป้าหมายในการขยายผลโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และมีครูผู้สอนเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 580 คน จากสถานศึกษา 145 แห่ง ทั่วประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง 11,600 กว่าคน และเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2551 นี้ สำหรับการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ในแต่ละภาคทั่วประเทศจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการก่อน


                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1768 ครั้ง