กองกิจการนักศึกษา โดยงานศูนย์บริการนักศึกษา ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ จัดเตรียมเอกสารสำคัญ และดำเนินการยื่นเอกสารในช่วงเวลาที่กำหนด ดังรายละเอียด

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 


                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2628 ครั้ง