เพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทผู้แทนส่วนงานตามข้อ 6(2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับคณะกรรมการสวัสดิการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงกำหนดเป็นประกาศ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 


                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 998 ครั้ง