สำนักคอมฯ มจพ. นำเครือข่ายเทคโนโลยีอินโฟบล็อกซ์เพื่อบริหารจัดการ DNS/DHCP

          รศ.อุดม จีนประดับ ผู้อำนวยการ  สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดเผยว่า ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านไอทีติดตั้งเทคโนโลยีอินโฟบล็อกซ์ (Infoblox) เพื่อบริหาร
จัดการ DNS/DHCP  ที่มุ่งเน้นบริการสู่มาตรฐานสากลให้กับ มจพ.  โดยเฉพาะระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์
สามารถดูแลระบบได้อย่างง่าย   รวดเร็ว ตลอดจนระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
สำนักคอมพิวเตอร์ฯประสบปัญหาระบบเครือข่ายอยู่เสมอทำให้การเชื่อมต่อภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการทำงานของทุกฝ่ายทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
คอมพิวเตอร์หรือบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในศูนย์ต้องเสียเวลากับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ
สำนักคอมพิวเตอร์ฯยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในแต่ละปีสำหรับการขยายแบนด์วิธเพิ่มอีก
            สำนักคอมพิวเตอร์ฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วยการติดตั้ง
เทคโนโลยีจากอินโฟบล็อกซ์ (Infoblox) เพื่อบริหารจัดการ DNS และ DHCP ของระบบเครือข่าย
ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์สามารถดูแลระบบ
ได้อย่างง่ายสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ซึ่ง Infoblox สามารถ ตอบสนองความต้องการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯได้เป็นอย่างดี หลังจากการติดตั้งและ ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้

          ทั้งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สามารถใช้บริการจัดการเครือข่ายด้วยการติดตั้ง
เทคโนโลยีจากอินโฟบล็อกซ์ Infoblox ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ฯให้บริการ DNS ที่รวดเร็ว ง่ายต่อการ
integrate เข้ากับระบบต่างๆ สามารถใช้งานกับระบบเดิมที่มีอยู่และรองรับการใช้งานในอนาคต

ขวัญฤทัย/ข่าว

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1060 ครั้ง